Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Oficjalną podstawą do budowy domu jest pozwolenie na budowę. Bez tego nie powinieneś zaczynać inwestycji, chyba że chcesz wybudować obiekt na tyle dobry, aby złożyć zawiadomienie o robotach budowlanych. Dowiedz się, kto wydaje koncesję i do jakiej agencji należy się zwrócić o tego typu dokument. Niezbędnym elementem procesu inwestycyjnego prowadzącego do budowy domu jednorodzinnego jest dopełnienie wszelkich formalności budowlanych. Musisz dowiedzieć się, czy do wybudowania domu wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też wystarczy zawiadomienie właściwych organów. Wraz z wnioskiem wymagany jest projekt domu, dlatego należy wybrać go odpowiednio wcześnie, dopasowując wielkość i kształt działki do indywidualnych potrzeb oraz miejscowych wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z Prawem budowlanym przez pozwolenie na budowę rozumie się decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i wykonanie obiektu budowlanego lub robót budowlanych, a nie obiekt budowlany. Pozwolenia na budowę dotyczą zatem zarówno wznoszenia budynków, jak i wykonywania robót budowlanych innych niż budowle, a ustawa przez roboty budowlane rozumie także roboty polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce budynków. Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną wydawaną przez organ zarządzający budową, przede wszystkim najwyższego szczebla, w gminach pełniących funkcje publiczne, prezydenta miasta, aw przypadkach określonych w ustawie, wojewodę. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do wojewody. Jednak w przypadku Premiera, wyższy szczebel władzy to Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Generalną zasadą prawa budowlanego jest to, że roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe klauzule jasno określają, które roboty budowlane i jakie obiekty do wzniesienia wymagają jedynie zgłoszenia, a które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszeń. Na przykład budowa altanek działkowych, wiat przystankowych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 m2 oraz bankomatów nie wymaga żadnego z wymienionych rachunków. Zgłoszenia wymaga jednak budowa garaży wolnostojących, szop (do 35 m2), przydomowych ganków, oranżerii, szkolnych placów zabaw i bieżni rekreacyjnych.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Wzór tego dokumentu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016r. Określa w szczególności: dane inwestora (właściciela), rodzaj planowanej inwestycji (np. budowa, rozbudowa, przebudowa, rozbiórka, wykonanie innych robót budowlanych), dane inwestycji (adres, numer działki). Do wniosku należy również dołączyć odpowiednie załączniki, w tym decyzję o warunkach zabudowy, projekt budowlany, oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem pod budowę itp. Złóż wniosek do właściwego (według miejsca położenia spadku) starosty.

Pozwolenie na budowę jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją. Przygotowujemy wniosek na urzędowym formularzu i składamy go w lokalnym urzędzie powiatowym lub miejskim. Niezależnie od tego, czy ubiegamy się o pozwolenie na budowę, czy też zgłaszamy budowę, oprócz projektu musimy skompletować następujące dokumenty.

  • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (niewymagane, gdy działka jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).
  • Oświadczenie o prawie inwestora do rozporządzania nieruchomością zabudowaną.
  • Kopia decyzji o nadaniu projektantowi odpowiednich uprawnień zawodowych architektonicznych, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę projektu
  • Kopia zaświadczenia o członkostwie na liście członków właściwego samorządu zawodowego, ważnego od dnia sporządzenia projektu (w którym wskazana jest data ważności).
  • Oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (z podaniem nazwisk osób zaangażowanych w opracowanie projektu, numerów pozwoleń na budowę).
  • Oświadczenie projektanta o możliwości przyłączenia projektowanego budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej;

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Decyzja administracyjna, zwana często pozwoleniem na budowę, wydawana przez wojewodę (lub prezydenta miasta posiadającego starostwa), wojewodę lub głównego inspektora nadzoru budowlanego. Jednocześnie dwa ostatnie organy administracyjne mogą być przesłuchane tylko jako przełożeni w przypadku pozwoleń na budowę. Wnioski o pozwolenie na budowę składa się do wojewody lub przewodniczącego miasta, a dopiero w przypadku decyzji negatywnej można złożyć odwołanie do drugiej instancji, czyli do wojewody. Jednak odpowiedź na pytanie, kto wydaje pozwolenia na budowę byłaby niepełna, gdybyśmy nie wspomnieli, że wniosek należy złożyć w wydziale architektury i/lub urbanistyki urzędu właściwego ze względu na teren, na którym planowana jest budowa. własność.

Ile czeka się na pozwolenie na budowę?

Zgodnie z prawem urzędy mają 65 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Co ważne, za każdy dzień zwłoki urząd zostanie ukarany grzywną w wysokości 500 zł, która zostanie przekazana do budżetu państwa. Termin 65 dni może zostać przedłużony tylko w przypadku niekompletnej dokumentacji lub np. odwołania sąsiada lub zwłoki inwestora. Jeśli żadna ze stron nie odwoła się, wydane pozwolenie na budowę stanie się ostateczne po 14 dniach Pozwolenia na budowę mają termin ważności – budowa musi się rozpocząć w ciągu 3 lat od wydania decyzji. Po tym czasie licencja wygasa. Następnie musisz ponownie złożyć wniosek o licencję. Co ważniejsze, po rozpoczęciu budowy ewentualny przestój projektu nie przekroczy 3 lat. Licencja wygaśnie również, jeśli przerwa będzie dłuższa.

Należy również pamiętać, że jeśli budowa rozpocznie się przed wydaniem decyzji o pozwoleniu lub będzie kontynuowana pomimo nieważnych dokumentów, zostanie uznana za budowę bez zezwolenia i będzie podlegać surowym karom. Warto również zauważyć, że decyzja o uzyskaniu pozwolenia na budowę może oczywiście zostać scedowana na inną osobę za obopólną zgodą. Nowy nabywca musi zadeklarować, że przejmie wszystkie warunki decyzji.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Po zebraniu wszystkich dokumentów i dopełnieniu wszystkich formalności, ostatnie pytanie brzmi ile będzie kosztować pozwolenie na budowę. Okazuje się, że sam koszt uzyskania certyfikatu nie jest taki wysoki, bo to tylko 17 zł. Należy jednak pamiętać, że pozwolenia wydawane są na budynki jednorodzinne. Z kolei wydanie pozwolenia na budowę dla budynku, w którym będzie prowadzona działalność komercyjna, wiąże się z nieco innymi kosztami. Ceny reguluje ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku. W tym przypadku 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej kosztuje 1 zł. Jednak całkowity koszt pozwolenia na budowę nie może przekroczyć 539 zł. Jest to najwyższy koszt w przypadku wydania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Trzeba też mieć na uwadze, że w przypadku innych inwestycji lub dodatkowych zabiegów pobierana będzie odrębna opłata, którą również reguluje ustawa.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Co do zasady budowę rozpoczyna się od przygotowania terenu pod budowę. Chodzi wyłącznie o geodezyjne pomiary obiektów w terenie, kształtowanie terenu, zagospodarowanie placów budowy i budowę obiektów tymczasowych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej dla celów budowlanych. W praktyce często zdarza się, że inwestorzy w celu rozpoczęcia budowy wykonują jedynie prace geodezyjne. Roboty przygotowawcze mogą być legalnie prowadzone tylko na terenie objętym decyzją o pozwoleniu na budowę. Dlatego budowa bez pozwolenia oznaczałaby prowadzenie tych prac poza terenem i prowadzenie przygotowań bez pozwolenia na budowę. Inwestor jest zobowiązany powiadomić właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego oraz projektanta nadzorującego roboty budowlane o dotrzymaniu przewidywanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. o Zawiadomienie organu zawiera informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą pełnić funkcje: kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli posiada ustaloną samodzielność zawodową i uprawnienia budowlane o odpowiednich uprawnieniach zawodowych wraz z potwierdzeniem wpisu na listę właściwego organu Kopia decyzji o pozwoleniu oraz oświadczenie projektanta i sprawdzenie, czy projektant wykonał projekt techniczny projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem budowlano-budowlanym i decyzją o projekcie budowlanym.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest w obecnym stanie prawnym stosunkowo łatwe do zrealizowania, tym bardziej, że można to zrobić elektronicznie. Pomimo wielu udogodnień przewidzianych w tym zakresie, nadal konieczne jest zebranie wymaganych dokumentów. W zależności od okoliczności może być konieczne załączenie dodatkowych dokumentów. Powyższy tekst opisuje standardową procedurę ubiegania się o pozwolenie na budowę. Sam projekt architektoniczny jest złożonym profesjonalnym dokumentem, który wymaga indywidualnego potraktowania. Ponadto na różnych etapach projektowania należy uwzględnić różne wymagania przepisów środowiskowych.

Related posts

Leave a Comment